Akidja Islame dhe rruga e muslimanit APK

OPEN APK
0/5 No votes
Updated
Jul 9, 2019
Requirements
4.4 ve sonrası
Size
1.0
Get it on
Google Play

Report this app

Description


Akidja Islame dhe rruga e muslimanit APK

Akidja Islame dhe rruga e muslimanit

Tema e trajtuar në këtë libër është Akidja (besimi)
Islame e cila është baza mbi të cilën ngrihet Islami dhe
elementi më i rëndësishëm që ka të bëjë direkt me jetën e
njeriut në këtë botë dhe në Botën Tjetër. Për të qenë sa më
popullor dhe i kuptueshëm, libri është ndërtuar kryesisht
me pyetje-përgjigje, e meqënëse në Islam argumenti është
baza mbi të cilën ngrihet vepra, përgjigjet janë argumentur
me ajete Kur’anore dhe hadithe të sakta. Në këtë botim
janë shtuar edhe disa çështje të reja që janë marrë nga
libri i Ed-Deuserit “El-Exhuibe Mufide” që mendoj se janë
të dobishme për kohën që jetojmë.
Lus Allahun që ky libër të jetë sinqerisht për hatër të
Tij dhe të jetë i dobishëm për muslimanët.
Muhamed Xhemil Zejno

Shënim: Ky material është përpiluar duke u bazuar në librin “Akidja
Islame” i autorit Muhamed Xhemil Zejno i botuar më parë në gjuhën
shqipe. Gjatë ripërgatitjes së librit u pa e arsyeshme të mënjanohen disa
çështje dhe të shtohen disa të tjera në mënyrë që ky material të jetë sa më i
dobishëm dhe i vlefshëm për lexuesin tonë (sh.R.).

Bazat e Islamit
Xhibraili alejhi selam iu drejtua Muhamedit alejhi selam
me pyetjen: “Ç’është Islami?” Pejgamberi alejhi selam iu
përgjigj: “Islam është, ‘Të dëshmosh se s’ka të adhuruar
tjetër me të drejtë veç Allahut (los angeles ilahe il Allah) dhe se
Muhamedi është i Dërguari i Allahut (Muhamedun resulullah); të falësh namazin (duke e kryer atë në mënyrë të
plotë); të japësh zekatin (që është dhënia e një pjese të
caktuar të pasurisë); të agjërosh muajin e Ramazanit (që
është lënia e të ngrënit, të pirit, marrëdhënive seksuale
dhe e të gjitha veprimeve që e prishin agjërimin, nga
agimi deri në perëndim e diellit); të kryesh haxhin nëse
ke mundësi’.” (Transmeton Muslimi)

Bazat i Imanit
Xhibrili alejhi selam iu drejtua për së dyti Muhamedit
alejhi selam duke e pyetur: “Ç’është Imani?” Pejgamberi
alejhi selam iu përgjigj: “Iman është, ‘Të besosh Allahun
(të besosh se Allahu ekziston, se Ai është Krijuesi dhe Zoti
i çdo krijese, të besosh në të gjitha Cilësitë dhe Emrat e
Tij të cilat Ai i ka shpallur për Veten e Tij dhe në ato që
Muhamedi alejhi selam ia ka përshkruar Atij, të besosh se
vetëm Ai meriton të adhurohet dhe se vetëm prej Tij vjen
ndihma dhe shpëtimi); të besosh melekët e Tij (melekët
janë krijesa prej drite që janë nënshtuar urdhërave të Allahut); të besosh Librat e Tij (Teuratin, Inxhilin, Zeburin
dhe Kur’anin); të besosh Pejgamberët e Tij ,i pari prej
tyre ka qenë Nuhu dhe i fundit Muhamedi alejhi selam);
të besosh Ditën e Gjykimit (të besosh në Ditën e dhënies
së llogarisë, Ditën në të cilën do të llogariten veprat e
njerëzve); të besosh në Kaderin e Allahut, të mirën dhe
të keqen (d.M.

Akidja Islame dhe rruga e muslimanit APK Full

Të jesh i kënaqur me atë që ka caktuar
Allahu)’.” (Transmeton Muslimi)

Privacy
https://kurani-shqip.Flycricket.Io/privateness.Html
Mail kliton.Lila@gmail.Com
Facebook https://www.Fb.Com/kliton.Lila

Images

How To Open

How to download Akidja Islame dhe rruga e muslimanit APK ?

1. Tap the "Open Akidja Islame dhe rruga e muslimanit APK ."

2. Click install button on Google Play.

3. Follow the steps on the screen and enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.